Privacyverklaring Dibalex

Artikel 1 Introductie

Dit is de gezamenlijke privacyverklaring van Dibalex B.V. gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24281928, Dibalex Speciaal Machinebouw B.V. gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67744001 en Dibalex Production B.V. gevestigd te Dordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68258208.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens kunt u hier vinden.

Artikel 2 Manieren verkrijgen van (persoons)gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende gegevens van u indien u:

 • Contact met ons opneemt via het contactformulier;
 • Bij ons solliciteert;
 • Op een andere manier dan het contactformulier of een sollicitatie contact opneemt of contact met ons hebt.

Artikel 3 Soort (persoons)gegevens:

Binnen Dibalex B.V., Dibalex Speciaal Machinebouw B.V. en Dibalex Production B.V. verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voorletters, voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;
 • Functiegegevens;
 • Emailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum en geslacht;
 • Curriculum vitae (Indien u bij ons solliciteert);
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning, bankgegevens. (indien u bij ons werkzaam bent)

Artikel 4 Doel (persoons)gegevens:

Binnen Dibalex B.V., Dibalex Speciaal Machinebouw B.V. en Dibalex Production B.V. verwerken wij verschillende (persoons)gegevens met de volgende redenen:

 • Contact op te nemen of te onderhouden, bijvoorbeeld als we met u samengewerkt hebben of als u bij ons gesolliciteerd heeft;
 • De dienstverlening te verbeteren;
 • De website te optimaliseren;
 • Interne administratie;
 • Voor analyse- en marketingdoeleinden;
 • Om een overeenkomst aan te kunnen gaan met een leverancier, opdrachtgever en/of dienstverlener.

Artikel 5 Bewaartermijnen en uitwisseling

Wij bewaren de gegevens nooit langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is ofwel dat we wettelijk verplicht zijn. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Deze privacyverklaring geldt voor Dibalex B.V., Dibalex Speciaal Machinebouw B.V. en Dibalex Production B.V., onderling uitwisselen van gegevens binnen deze drie B.V.’s gebeurt alleen als daar een strikt noodzakelijke reden voor is dat valt binnen hetgeen omschreven is in artikel 4.

Artikel 6 Informatie, wijziging, correctie, wissen, overdracht en bezwaar

Indien u informatie over uw gegevens wilt of deze wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met ons via +31 (0)78 6991500 en/of hr@dibalex.nl. Op deze manier kunt u:

 • Meer informatie opvragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u/uw organisatie verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring stellen;
 • Inzage verkrijgen in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u/uw organisatie verwerken;
 • Aanpassingen laten doorvoeren, gegevens laten wissen of gegevens laten overdragen;
 • Bezwaar aantekenen tegen het gebruik van bepaalde gegevens.

Artikel 7 Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en zullen daarbij de benodigde adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om deze gegevens te beveiligen.

Artikel 8 Derden

Het kan zijn dat wij gegevens aan derden verstrekken omdat dit nodig is om een dienst uit te voeren of een overeenkomst na te komen. Indien dit geen logisch verband houdt tot het eerdere verkrijgen van de gegevens, zullen we hier uw toestemming voor vragen.

Artikel 9 Wijzigingen privacyverklaring

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen

Dibalex - Rollforming Excellence

Rollforming excellence

Kom in contact met Dibalex

Het leveren van klantspecifieke totaaloplossingen voor profileermachines is al meer dan twintig jaar onze kern. Wil je graag kennis maken met ons en onze methoden? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Neem contact op!